Nybygget

Genomförande (enligt Temagruppen)

Området söder om centrumbyggnaden kommer att utvecklas etappvis innan all planerad byggnation är färdigställd.


Först rivs de de tre befintliga lamellhusen längs Sicksackvägen, som flyttas norr ut jämfört med dagsläget.


Därefter påbörjas byggnationen av de nya punkthusen. De öppna parkeringsytorna i anslutning till centrumet kommer då tas i anspråk som etableringsyta för anläggningsarbetet. Mellan denna yta och Tickselbo avsätts en yta som dels blir en gångväg till centrumet, dels utgör entréyta till Tickselbo. Planteringsurnor eller annan avgränsning skapar en distans mellan marklägenheterna och gångvägen.


Under hela byggtiden ska det finnas framkomlighet till Tickselbo, förskolan samt hyresfastigheten Sicksackvägen 39, för utrycknings- och servicefordon samt färdtjänst.


Torget och de nya parkeringsplatserna anläggas sist, efter att de nya husen och tomterna kring dessa färdigställts.


Arbetet med rivning av befintliga hus planeras att påbörjas under första halvan av 2016. Byggnationerna av de tre husen planeras pågå från 2016 till 2018, varefter torget färdigställs.