Informationsmöten

MÖTE I TICKSELBO DEN 7 SEPTEMBER 2015

Mötet inleddes med en information om förbättringar av miljön runt Sätra centrum som är en del i programmet "Sköna gröna Sätra), där Gävle kommun svarar för upprensning av bäcken samt ny vägbeläggning och nya sittplatser i området. Man kommer även att anlägga ett promenadstråk, "Hälsans stig".

 

Gavlegårdarnas åtgärder i området ska ske i nära kontakt med hyresgästerna, och dagens möte fick formen av ett arbetsseminarium, eller "workshop" för den som vill snobba med sina språkkunskaper.


De trettiosju mötesdeltagarna indelades i grupper, som efter diskussion var för sig fick lägga fram sina synpunkter på miljön kring "torget", dvs. ytan framför vårt hus.

Med pannorna i djupa veck

För boende i markplanet upplevs det som besvärande att ha folk promenerande tätt inpå fönstren, och man kom med förslag om en gräsyta närmast husen och gångbanan utanför denna. Eftersom det förekommit snö- och isras från fönstren ovanför entréerna föreslogs även någon typ av skärmtak ovanför dessa.

 

Många är besvärade över lastbiltrafiken inom det aktuella området. Leveranser av bl. a. post sker mycket tidigt på morgonen, men även vid andra tider på dygnet. Mötesdeltagarna ansåg samfällt att denna typ av trafik måste bort från torget.

 

En annan fråga som kom upp gällde förvaringsplatser för elmopeder. Fyra elmopeder finns idag, men antalet kan nog förväntas komma att stiga snabbt. En tanke var att bygga ett separat elmopedgarage, kanske mellan boulebanan och huset.

 

Slutligen framkom en sammanlagd bild av våra visioner för ytan framför huset. Ett torg med minimerad motortrafik och med möjlighet för torghandlare att slå upp sina stånd. Flera sittplatser önkskades. Det förekom många fantasifulla förslag. En liten fontän ligger kanske inom möjligheternas gräns, men minigolfbana, swimmingpool mm. ligger nog ett långt stycke in i framtiden.Så här sammanfattade Gavlegårdarna våra synpunkter

Platsens styrkor: gröna lappar, svagheter: röda lappar, hyresgästernas förslag: gula lappar